تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

متن آهنگ آشغال از شروین حاجی پور


متن آهنگ آشغال از شروین حاجی پور

 

ﻣﻦ اون آﺷﻐﺎﻟﻢ ﻛﻪ هیچ جا آﺷﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ
ﺳﻨﺪ ﻧﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻮی ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﺮاش ﻛﻪ
ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺗﻠﺎش ﺑﺎزم
ﻧﺪاره رﻧﮕﻰ ﺣﻨﺎش
ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻛﻪ ازﺗﻮن دﻟﺶ ﺧﻮﻧﻪ
ﻧﻤﮏ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﻜﺪوﻧﺶ
ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺷﺪ ﻳﺎ
دیوونست ﻳﺎ ﻛﻪ…
ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻦ ﻳﮏ روز ﻛﻨﺎرش
ﻧﺪاره ﺣﺘﻰ واﺳﻪ ﺧﻮﻧﺪن اﺟﺎزه
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ
اﻣﺎ ﺧﻨﺪﻳﺪﻳﻦ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
ﻣﻦ اوﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬاﺷﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﭘﺎی ﺧﺎﻃﺮه هاش
اﺻﻦ ﻳﻪ روز ﻫﻤﺘﻮن ﺑﺮﻳﻦ
اﻳﻦ آﺷﻐﺎل ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮو ﺑﺴﺎزه

ازم ﻧﺨﻮاه ﺑﺮم از اﻳﻦ ﺧﺎک
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮم دﻟﻢ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﺮ ﻗﻮﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ
ﭘﺎی ﺣﺮﻓﺸﻪ ﭘﺴﺮ اﻳﺮان

ﺗﻮ رو ﺑﻴﻠﺒﻮردا ﺑﻮدی ﻣﻦ ﺗﻮ داﺳﺘﺎن
ﺗﻮ رو اﺳﺘﻴﺞ بودی و ﻣﻦ ﺗﻮ دادﮔﺎه
ﺗﻮرو ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪ ﺗﺎ آﺷﻨﺎ
ﻣﻨﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﻢ ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل
ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻓﺮق دارﻳﻢ
آره ﻓﺮق دارﻳﻢ
وﻟﻰ ﻣﻮﻧﺪم ﻧﺸﻪ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻰ
ﻣﻮﻧﺪم ﻧﺮی ﻧﮕﻰ ﺟﺎ زد ﺟﺎﻳﻰ
ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ
ﻓﻘﻄ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺎل ﺷﻬﺮم ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻪ
اوﻧﻜﻪ ﻓﮏ ﻣﻴﻜﻨﻪ دﺷﻤﻨﻪ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ
اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﺎرو دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ
وﻟﻰ ﺧﺪا ﻣﺎ آﺷﻐﺎﻟﺎرم دوﺳﺖ داره

ازم ﻧﺨﻮاه ﺑﺮم از اﻳﻦ ﺧﺎک
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮم دﻟﻢ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﺮ ﻗﻮﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ
ﭘﺎی ﺣﺮﻓﺸﻪ ﭘﺴﺮ اﻳﺮان

متن آهنگ آشغال از شروین حاجی پور

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند

ربات بازی مافیا

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design : Sina.Sattari
تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید