تکست سنتی رایگان وداع

تکست سنتی رایگان وداع

0.404507001319904741_jazzaab_ir

رسوای عالم شدمو باید از این منزل روم

من شمع محفل بودمو باید زاین محفل روم

زندانی قصر گِلم باید بدون گِل روم

دل کنده ام از این جهان باید بدون دل روم

گه زین به پشت گه پشت به زین  بس است دیگر منزل گزین

کین خانه ی من شد خراب باید به آن منزل روم

می نالمو می سازمو حاصل ندارد کار من

گویی از این چرخ گران باید که بی حاصل روم

عمری گذشت با خون دل باید به خون دل روم

جاهل بدم عمری ز خویش اینک همی جاهل روم


TextMaker.ir - Design & Code BY Sepehr - Tikat.ir