تکست سنتی رایگان (باز شده فصل بهار)

تکست سنتی رایگان (باز شده فصل بهار)

bird_and_red_tulips-t2

باز شده فصل بهار رفت از دلم تاب و قرار                          فصل گل و بلبل رسید وقت رسیدن کوی یار

      باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار

بلبل دلش خون شده بود از دوری و فراق یار                     هردم اورا میگفتمش طاقت بیار طاقت بیار

باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار

آب شد برف کوه سپید باز از خجالت بهار                        سرما دوباره رخت بست زاین کوی و زاین دیار

    باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار

آب شد برف کوه سپید جاری شد آبی با فشار                گر افتد از جایی بلند آید پدید یک آبشار

   باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار

شد کبکی سوی دشت روان هم با وقار هم افتخار            خوشحال و سرمست است و سبز هم کوهسار هم لاله زار

   باز شده فصل بهار                                                   سبز شد درخت و سبزه زار

خلعت به تن کرده زنو اقاقیا سرو و چنار                         پیک بهار آمد و گفت این هم پایان انتظار

  باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار

پادشه فصل ها رسید باز از پس لیل و نهار                    شب زمستان طی شد و بگذشت همی شب های تار

  باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار

گر طرف بوستان میروی برای ما کادو بیار                      یک دامن از شقایق و یک دامن از گل انار

باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار

سرما ز آن در شد برون ازاین در آمد نوبهار                    دوید و رفت سرما و برف نهاد دوتا پای فرار

باز شده فصل بهار                                                    سبز شد درخت و سبزه زار


TextMaker.ir - Design & Code BY Sepehr - Tikat.ir
تبلیغات مطالب خاص در کانال تلگرام تکست میکر قرار میگیرید برای عضویت در کانال روی آیدی زیر کلیک کنید
@ TexTMaker